Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

HORMONI TIREOIDNOG STATUSA KOD EUTIREOIDNIH OSOBA – „NORMALNE VREDNOSTI”
HORMONAL ANALYSIS OF THYROID STATUS IN EUTHYROID PATIENTS – “NORMAL VALUES“

Džejn Punković, Milijana Jakovljević, Nebojša Paunković
POLIKLINIKA „PAUNKOVIĆ”, ZAJEČAR


Sažetak: HAutori su prikazali vrednosti „normalnih nalaza” za tireoidne in vitro parametre, „ultrasenzitivni” TSH, slobodni tiroksin (FT4) i ukupni tirojotironin (T3). Parametre su radili u fazi uvoĊenja metoda za testiranje štitaste žlezde. Ukupno je ispitano 431 osoba, koje su na osnovu kliniĉkih i ultrasonografskih metoda svrstane u grupu eutireoidnih osoba bez strume. OdreĊena je koncentracija TSH (TSH ultra, Wallac, Finland) i vrednost slobodnog tiroksina i ukupnog tirodotironina istog proizvoĊaĉa. Vrednosti su prikazane grafiĉki i obraĊene statistiĉki, izraĉunata je aritmetiĉka sredina i standard devijacija.Vrednosti su u opsegu: TSH 0,29-3,66mU/l; FT4 8,8-20pmol/l i T3 1,1-3,26nmol/l (srednja vrednost +2SD).
Ključne reči: eutireoidne osobe, hormonalni status, TSH, FT4, T3.

Summary: The authors have presented normal values of thyroid “in vitro“parameters: ultra sensitive TSH, free thyroxin (FT4) and total tryriodothyronine (T3). These parameters were done in the phase of introductory method for thyroid testing. The total of 431 people were examined and, on the basis of clinical and ultrasonographic methods, were classified in the group “euthyroid people without goiter“. The concentration of TSH (TSH ultra, Wallac, Finland) and values of free thyroxine and total tryiodothyronine of the same manufacturer were determined. The values were graphically presented and statistically processed, mean values and standard deviation were calculated. The values were in the interval: TSH 0.29-3.66 mU/l; FT4 8.8-20 pmol/l and T3 1.1-3.26 nmol/l (mean + 2SD).
Key words: euthyroid people, hormonal status, TSH, FT4, T3.

UVOD
Za ispitivanje funkcionog stanja štitaste žlezde potrebno je odrediti hormone u cirkulaciji – tireotropni hormon (TSH), tiroksin (T4) i trijodotironin (T3). Nekada, pored ukupnih tireoidnih hormona, mogu da se odrede i njihove „slobodne” frakcije, tj. nevezane na plazmatske transportere (FT4 i FT3). Danas su na raspolaganju savremene metode za ta odreĊivanja: radioimunološke (RIA), fluoroimunološke (FIA), luminoimunološke (LIA) enzimimunološke (EIA) za tireoidne hormona, odnosno imunometrijske za TSH. Mada u svim uputstvima za reagense piše da svaka laboratorija treba da ima sopstvene normalne vrednosti, u praksi je to veoma retko.

Cilj ovog našeg istraživanja je da na većem broju zdravih ispitanika odredimo vrednosti ovih parametara, i da usvojimo sopstvene „normalne vrednosti”.

METOD RADA
a) Ispitivane osobe
Pacijenti upućeni na ispitivanje tireoidne funkcije odabrani su per exclusionem, tj. ako su imali negativne (normalne) sledeće nalaze: normalan kliniĉki status, nisu imali palpabilnu strumu, nisu ranije imali neko tireoidno oboljenje, nisu uzimali lekove koji utiĉu na metabolizam tireoidnih hormona (amiodaron, jodidi) i ako su imali sasvim uredan ehosonogram štitaste žlezde.

b) Metode
Korišćene su fluroimunološke metode (DELFIA firme Perkin Elmer, originalno proizvedene od strane Wallac iz Finske), za odreĊivanje tireoidnih hormona (ukupnih i nevezanih), odnosno imunofluorescentna za TSH ultra.

Mada se radi o privatnoj poliklinici, odnosno laboratoriji, odreĊivani su samo parametri na osnovu kojih može da se postavi funkcionalna dijagnoza – najĉešće samo „ultrasenzitivni” TSH i FT4, nikada i ukupni i slobodni hormoni, a reĊe UTSH, FT4 i T3.

REZULTATI
Vrednosti su predstavljene na grafikonima. UraĊena je osnovna statistiĉka obrada, tj. izračunate su aritmetiĉka sredina i standardna devijacija. Budući da smo imali dovoljno veliki uzorak za odreĊivanje TSH, FT4 i T3, to smo mogli da utvrdimo sopstvene normalne vrednosti za ova tri parametra. Nešto niži brojevi su onemogućili da vrednost normalnih rezultata T4 bude relativno zadovoljavajući, dok vrlo mali broj odreĊivanja FT3 nije bio dovoljan za ovu namenu.

Grafikon 1. Nalazi ultrasenzitivnog TSH kod 431 eutireoidne osobe bez strume.

Grafikon 2. Nalazi „slobodnog” tiroksina (FT4) u serumu kod 412 eutireoidnih osoba bez strume.

Grafikon 3. Nalazi ukupnog trijodotironina kod 90 eutireoidnih osoba bez strume.

DISKUSIJA
Mada je odreĊivanje „normalnih vrednosti” u endokrinologiji vrlo komplikovan zahvat, koji podrazumeva ispitivanje na apsolutno zdravim osobama u populaciji, i zahteva korekciju za svaku situaciju (pol, uzrast, prisustvo drugih bolesti, uticaj pojedinih sastojaka ishrane, itd. [1], svaka laboratorija bi trebalo da ima svoje sopstvene „normale”. Ovo se, naravno, odnosi i na funkcionalne parametre štitaste žlezde.

Murphy i Pattee su prvi primenili radiokompetitivnu metodu za odreĊivanje tiroksina, 1964. [2]. U našoj zemlji, sa uvoĊenjem primene radioaktivnih izotopa u medicini i biohemiji, poĉelo je i odreĊivanje ovog tireoidnog parametra (P. Milutinovć i Danica Nastić-Mirić, 1971) [3].

Mada smo meĊu prvima u Jugoslaviji (1971. god) [4] odreĊivali tiroksin u serumu, a kasnije i mnoge druge funkcione tireoidne parametre [5, 6, 7], otvaranje nove laboratorije zahtevalo je novi poĉetak. IzmeĊu ostalog, bilo je potrebno primeniti postupak kao kod svakog uvoĊenje nove metode. U tom postupku treba poĉeti od normalnih vrednosti svih odreĊivanih parametara, što je bio i cilj ovog saopštenja. Otežavajuća je okolnost što se radi o davno uvedenim metodama (nijedan proizvoĊaĉ reagenasa nije zainteresovan da nam donira reagense), što u privatnoj laboratoriji bolesnici plaćaju analize, odnosno mogu da se rade samo ako su bolesnici upućeni u interesu sopstvenog zdravlja. Relativno povoljna okolnost je bila ta što je poliklinika voĊena od strane iskusnog tireoideologa i veoma sposobnog biohemiĉara koji su godinama uvodili sliĉne metode. Povoljna okolnost je i dolazak novog biohemiĉara u naš tim, sa velikim iskustvom u „klasiĉnoj biohemiji” i skromnijim u odreĊivanju hormona.

U ovom radu, koji je imao za cilj utvrĊivanje naših „normalnih vrednosti”, odabrali smo 431 osobu koja je na osnovu unapred definisanih kriterijuma svrstana u „eutireoidne osobe bez strume"”. Za sve smo odredili srednju vrednost i referentni opseg za TSH ultra. Ista grupa, za nešto manji broj osoba (412), korišćena je i za FT4, a znatno manja, 90 osoba, za T3.

LITERATURA:

  1. Benson ES. The concept of the normal range. Human Pathol 1972; 3: 152-155.
  2. Murphy BEP, Pattee CJ. Determination of thyroxine utilizing the property of protein- binding. J Clin Endocrinol 1964; 24: 187.
  3. P. Milutinović, D. Mirić, D. Gorkić: OdreĊivanje ukupnog tiroksina u serumu metodom kompetitivne analize, laboratorijska i dijagnostiĉka ispitivanja. Drugi jugoslovenski simpozijum o štitastoj žlezdi, Zlatibor, 1971; 59-66.
  4. G. Milutinović, N. Paunković. Kliniĉka vrednost odreĊivanja ukupnog tiroksina u serumu kod oboljenja štitaste žlezde. Drugi jugoslovenski simpozijum o štitastoj žlezdi, Zlatibor, 1971; 382-386.
  5. N. Paunković: Indeks slobodnog tiroksina u funkcionom ispitivanju štitaste žlezde. Srpski arhiv 1972. 100 (10): 1191-1194.
  6. S. Vuĉković, R. Paunović, N. Paunković. OdreĊivanje ukupnog tiroksina u serumu radioimunološkim kompletom IBK-Vinĉa. Radiol Iugosl 1983;17(3):355-358.
  7. Džejn Paunković i Nebojša Paunković. OdreĊivanje koncentracije TSH senzitivnim i ultrasenzitivnim metodama, Sastanak podružnice SLD, Pirot, 1996. Predavanje po pozivu.

 


Adresa autora: Džejn Paunković, Poliklinika ,,Paunković’’, Timoĉke bune 4, 19 000 Zajeĉar, Srbija; E-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
Rad primljen: 10. 9. 2014. Rad prihvaćen: 10. 9. 2014. Elektronska verzija objavljena: 17. 11. 2014.

www.tmg.org.rs

Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved